Aktuality

Nachrichten

News

Mokošák PLUS
03.12.2018

Zima nezima, začíname výstavbu Obchodno-skladových hál pre spoločnosť MOKOŠÁK PLUS v Trnave.  

Najnovšie

Neueste

Newest

Výstavba haly IKEA Industry
16.10.2018

Výstavba Haly Tvarovej modifikácie nábytku pre IKEA Industry Slovakia o.z. SPARTAN sa rozbehla naplno.

Najnovšie

Neueste

Newest

Aquagal Vráble
14.09.2018

Naša spoločnosť začala výstavbu haly pre Aquagal s.r.o. vo Vrábloch – Sklad kovových paliet.

Najnovšie

Neueste

Newest

Sklad kovových paliet Aquagal s.r.o. vo Vráble
03.09.2018

Naša spoločnosť realizuje dodávku na kľúč Skladu kovových paliet pre Aquagal s.r.o. vo Vrábloch

Najnovšie

Neueste

Newest

IKEA INDUSTRY
14.06.2018

12.6.2018 Naša spoločnosť uzavrela zmluvu s IKEA INDUSTRY Slovakia s.r.o. OZ Spartan na výstavbu Haly tvarovej modifikácie nábytku.

Najnovšie

Neueste

Newest

KONGSBERG Vráble
31.05.2018

Staviame prestrešenie dĺžky 110m medzi 2 halami pre KONGSBERG Vráble.

Najnovšie

Neueste

Newest

AREA METAL s.r.o. Rovinka
10.05.2018

10.5.2018 Naša spoločnosť bude realizovať výstavbu distribučného areálu spoločnosti AREA METAL s.r.o. v Rovinke.

Najnovšie

Neueste

Newest

Rekonštrukcia jedálne IKEA
19.03.2018

Rekonštrukcia jedálne v areáli IKEA Components s.r.o. v Malackách úspešne končí, začali sme kolaudačné konanie.

Najnovšie

Neueste

Newest

IKEA INDUSTRY MALACKY
05.12.2017

04.12.2017 Naša spoločnosť vyhrala tender na dodávateľa rekonštrukcie jedálne v areáli IKEA INDUSTRY v Malackách.

Najnovšie

Neueste

Newest

IKEA INDUSTRY Slovakia o.z.
10.11.2017

9.11.2017 Naša spoločnosť realizuje rozšírenie výrobnej haly pre IKEA INDUSTRY Slovakia o.z. Spartan Trnava.

Najnovšie

Neueste

Newest

TESGAL s.r.o. Vráble
24.07.2017

12.7.2017 Stavba výrobnej haly pre TESGAL s.r.o. Vráble bola úspešne odovzdaná a skolaudovaná.

Najnovšie

Neueste

Newest

RETIC
24.07.2017

19.7.2017 Naša spoločnosť začala výstavbu 2 skladových hál pre spoločnosť RETIC v Zbehoch.

Najnovšie

Neueste

Newest

CADILLAC
11.07.2017

7.7.2017 Naša spoločnosť bude realizovať výstavbu oceľovej konštrukcie a opláštenia servisu a showrom CADILLAC v Petržalke.

Najnovšie

Neueste

Newest

socha pred NATO
26.05.2017

Včera bola pri príležitosti sumitu NATO verejnosti odhalená socha pred novou centrálou NATO v Brusely pripomínajúca aktiváciu Článku 5. Naša spoločnosť sa podielala na návrhu, zabezpečovala projekt a realizáciu.

Najnovšie

Neueste

Newest

Rozšírenie výrobných kapacít CAMFIL s.r.o.
12.12.2016

Rozšírenie výrobných kapacít CAMFIL s.r.o. Levice -naša ďalšia stavba, ktorú ideme realizovať ako dodávku na kľúč.

Najnovšie

Neueste

Newest

Naše služby

Príprava a realizácia stavby

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím, perspektívnym tímom skúsených pracovníkov a širokým okruhom vysokokvalifikovaných externých spolupracovníkov. Táto koncepcia predstavuje základnú podmienku pri realizácii komplexných služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby.
Čo to znamená v praxi? Pozrime sa na to bližšie:

Analýza a pochopenie klientovej predstavy
Výber a ponuka vhodného pozemku v požadovanej lokalite
Príprava akcie
Vypracovanie návrhu stavby
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa zákonom požadovaných stupňov
Vypracovanie podkladov pre výber subdodávateľov stavby
Vlastná realizácia stavby
Odovzdanie užívaniaschopnej stavby klientovi

Unsere Dienstleistungen

Vorbereitung und Ausführung des Baus

Die Firma Steelmont Construction A.G. zählt zu den entwickelten Baufirmen mit einem stabilen Hintergrund, einem Team an erfahrenen Mitarbeitern und einem weiten Umkreis externer Mitarbeiter mit besten Qualifizierungen. Dieses Konzept stellt die grundlegende Bedingung für die Ausführung der komplexen Dienstleistungen im Bereich der Vorbereitung und Ausführung des Baus dar.
Was bedeutet das in der Praxis? Schauen wir uns das detaillierter an:

Analyse und Verständnis der Vorstellungen des Kunden
Auswahl und Angebot eines passenden Grundstückes in der geforderten Lokalität
Vorbereitung der Aktion
Ausarbeitung des Bauentwurfes
Ausarbeitung der Projektdokumentation nach den durch die gesetzlichen Vorschriften geforderten Stufen
Ausarbeitung der Unterlagen für die Auswahl der Sublieferanten des Baus
die eigentliche Bauausführung
Übergabe eines nutzungsfähigen Baus an den Kunden

Our services

Structure Preparation and Execution

Steelmont Construction a.s. is one of the well established construction companies, having a solid background, a perspective team of experienced employees and a wide range of highly-qualified external partners. This set-up constitutes a fundamental condition when rendering complex services in the field of structure preparation and execution.
What does this mean in practice? Let’s take a closer look:

Analysis and understanding of a client’s conception
Selection of and proposal for a suitable site in the desired location
Preparation of the action
Drawing up a draft of the structure
Preparation of project documentation by phase as dictated by law
Preparation of documents for site sub-contractor selection
The actual construction execution
Handover of a operative building to the client

O nás

Stavebná firma Steelmont Construction a.s. je renomovanou stavebnou firmou so sofistikovanými riešeniami, kde je skúsený, dlhoročne konsolidovaný a osvedčený tím pracovníkov pripravený plniť všetky požiadavky a špecifikácie investora. Naša stavebná firma ponúka všetko pre kompletnú realizáciu stavby - dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim stavebným firmám s konsolidovaným kolektívom skúsených pracovníkov a okruhom odborne zdatných, externe kooperujúcich firiem. Pre stavebnú spoločnosť to predstavuje základnú podmienku v snahe vyhovieť aj tomu najnáročnejšiemu klientovi a ponúknuť mu komplexný balík služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby. Nadčasové zmýšľanie našej stavebnej spoločnosti, ktoré spočíva v pohľade nielen na samotnú realizáciu stavby, ale vo výraznej miere aj v orientácii na klienta, z nej robí ideálneho partnera pre realizáciu stavieb 21. storočia.

A v čom spočíva jej tajomstvo? Tím vysokokvalifikovaných pracovníkov sa, vopred premyslenými krokmi uchádza o klienta, v snahe pochopiť a vcítiť sa do jeho požiadaviek, praktických a estetických predstáv a pocitov. Dá mu na výber širokú paletu stavebných pozemkov v klientom požadovanej lokalite – jeho výber je nenútený, intuitívnosť pri výbere je jemne usmerňovaná radami skúsených profesionálov. Týmto prístupom smerujeme ku klientovej úplnej spokojnosti a zaručujeme úspešnosť našej vzájomnej spolupráce.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Steelmont Construction a.s.

Über uns

Die Baufirma Steelmont Construction A.G. ist eine namhafte Baufirma mit sophistisierten Lösungen, wobei ein erfahrenes, langjährig konsolidiertes und bewährtes Team der Mitarbeiter bereit ist, alle Anforderungen und Spezifizierungen des Investors zu erfüllen. Unsere Baufirma bietet alles für eine vollständige Bauausführung – wir sind in der Lage flexibel zu reagieren und jegliche Anregungen seitens des Kunden in die Praxis umzusetzen.

Die Firma Steelmont Construction A.G. zählt zu den modernen, sich dynamisch entwickelnden Baufirmen mit einem konsolidierten Kollektiv erfahrener Mitarbeiter und einem Umkreis von leistungsfähigen, extern kooperierenden Fachfirmen. Für eine Baufirma stellt die grundlegende Bedingung die Anstrengung dar, selbst dem anspruchsvollsten Kunden entgegenkommen zu können und diesem ein komplettes Dienstleistungspaket im Bereich der Vorbereitung und Ausführung des Baus zu bieten. Die zeitübergreifende Denkweise unserer Baugesellschaft, die nicht nur in der Bauausführung an sich liegt, sondern in einem bedeutenden Ausmaß auch in der Ausrichtung des Kunden, macht uns zu einem idealen Partner für die Ausführung der Bauten des 21. Jahrhunderts.

Und worin liegt das Geheimnis? Das Team der hoch qualifizierten Mitarbeiter bewirbt sich in langsamen, im Voraus durchdachten Schritten um den Kunden, wobei die Mitarbeiter bemüht sind, den Kunden zu verstehen und sich in seine Anforderungen, praktische und ästhetische Vorstellungen einzufühlen. Es wird ihm eine breite Palette an Baugrundstücken in der durch den Kunden geforderten Lokalität zur Wahl angeboten – seine Wahl ist also ungezwungen. Die intuitive Wahl des Kunden wird durch sanfte Ratschläge der erfahrenen Profis lediglich unterstützt. Durch diese Einstellung wird der Kunde zu seiner vollständigen Zufriedenheit bedient und wir garantieren eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit.
Steelmont Construction a.s.

About us

Steelmont Construction, a.s. is a renowned construction company with sophisticated solutions where an experienced, time-forged and well-proven team of employees is ready to fulfill all an investor’s requirements and specifications. Our construction company offers everything for complete structure erection – we are able to respond flexibly and carry out any customer need.

The company Steelmont Construction a.s. counts itself among state-of-the-art, dynamically evolving construction companies, with a consolidated team of experienced staff and a group of professionally qualified partner companies. For a construction company, this constitutes an essential prerequisite in the effort to satisfy even the most-demanding client and offer him a complex package of services with respect to structure preparation and implementation. The timeless vision of our construction company, which is oriented not only toward structure execution, but also distinctly towards the client, makes us an ideal partner for implementing structures of the 21st century.

And where does the secret reside? A team of high-qualified employees competes for the client through premeditated steps in an attempt to grasp and embrace his requirements, practical and aesthetic notions and feelings. They offer a wide range of building lots in the general location of the client’s interest – selection is unconstrained; the intuitiveness of his decision is to some extent tuned via experienced professional advice. In this manner we strive to achieve the client’s complete satisfaction and thus guarantee the success of our mutual cooperation.

We look forward to future cooperation.
Steelmont Construction a.s.