Naše služby

Príprava a realizácia stavby

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím, perspektívnym tímom skúsených pracovníkov a širokým okruhom vysokokvalifikovaných externých spolupracovníkov. Táto koncepcia predstavuje základnú podmienku pri realizácii komplexných služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby.
Čo to znamená v praxi? Pozrime sa na to bližšie:

Analýza a pochopenie klientovej predstavy

Výber a ponuka vhodného pozemku v požadovanej lokalite

Príprava akcie
 • podrobné zameranie súčasného stavu stavebných objektov
 • získanie požiadaviek verejnoprávnych orgánov
 • určenie a podmienky prostredia – EIA

Vypracovanie návrhu stavby

s ohľadom na:

 • životné prostredie
 • ekonomiku
 • architektúru
 • požadované konštrukčné riešenie s ohľadom na funkciu objektov
 • tepelno-technické požiadavky
 • požiarne požiadavky
 • požiadavky na technológiu
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa zákonom požadovaných stupňov

Vypracovanie podkladov pre výber subdodávateľov stavby

Vlastná realizácia stavby

Realizáciu zahajujeme:

 • zariadením staveniska
 • zriadením pripojení médií potrebných pre realizáciu s ohľadom na veľkosť výkonov na stavbe
 • zabezpečením prístupových komunikácií

a ďalej pokračujeme:

 • hrubými terénnymi úpravami
 • zakladaním
 • montážou nosnej konštrukcie
 • montážou opláštenia
 • zvislými a vodorovnými konštrukciami – mokré procesy
 • výplňami otvorov
 • priemyselnými a úžitkovými podlahami
 • inžinierskymi sieťami
 • úpravou povrchov
 • sadovými úpravami a komunikáciami s dôrazom na kvalitu a splnenie požiadaviek investora vo všetkých krokoch realizácie, najmä vo finálnej časti výroby.

Odovzdanie užívaniaschopnej stavby klientovi
 • revízie a kontroly funkčnosti stavebných častí
 • kompletizácia dokumentácie
 • protokolárne odovzdanie a prebratie