Map

O nás

Stavebná firma Steelmont Construction a.s. je renomovanou stavebnou firmou so sofistikovanými riešeniami, kde je skúsený, dlhoročne konsolidovaný a osvedčený tím pracovníkov pripravený plniť všetky požiadavky a špecifikácie investora. Naša stavebná firma ponúka všetko pre kompletnú realizáciu stavby - dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim stavebným firmám s konsolidovaným kolektívom skúsených pracovníkov a okruhom odborne zdatných, externe kooperujúcich firiem. Pre stavebnú spoločnosť to predstavuje základnú podmienku v snahe vyhovieť aj tomu najnáročnejšiemu klientovi a ponúknuť mu komplexný balík služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby. Nadčasové zmýšľanie našej stavebnej spoločnosti, ktoré spočíva v pohľade nielen na samotnú realizáciu stavby, ale vo výraznej miere aj v orientácii na klienta, z nej robí ideálneho partnera pre realizáciu stavieb 21. storočia.

A v čom spočíva jej tajomstvo? Tím vysokokvalifikovaných pracovníkov sa, vopred premyslenými krokmi uchádza o klienta, v snahe pochopiť a vcítiť sa do jeho požiadaviek, praktických a estetických predstáv a pocitov. Dá mu na výber širokú paletu stavebných pozemkov v klientom požadovanej lokalite – jeho výber je nenútený, intuitívnosť pri výbere je jemne usmerňovaná radami skúsených profesionálov. Týmto prístupom smerujeme ku klientovej úplnej spokojnosti a zaručujeme úspešnosť našej vzájomnej spolupráce.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Steelmont Construction a.s.

Map

O nás

Stavební firma Steelmont Construction a.s. je renomovanou stavební firmou se sofistikovanými řešeními, kdy je zkušený, dlouhodobě konsolidovaný a osvědčenýtým pracovníků připraven plnit všechny požadavky a specifikace investora. Naše stavební firma nabízí vše pro kompletní realizaci stavby - dokážeme pružně zareagovat a zrealizovat jakýkoli podnět ze strany zákazníka.

Firma Steelmont Construction a.s. patří k moderním, dynamicky se rozvíjejícím stavebním firmám s konsolidovaným kolektivem zkušených pracovníků a okruhem odborně zdatných, externě spolupracujících firem. Pro stavební společnost to představuje základní podmínku ve snaze vyhovět i tomu nejnáročnějšímu klientovi anabídnout mu komplexní balík služeb v oblastipřípravy a realizace stavby. Nadčasové myšlení naší stavební společnosti, které spočívá vpohledu nejen na samotnou realizaci stavby, ale ve výrazné míře ivorientaci na klienta, zní dělá ideálního partnera pro realizaci staveb 21. století.

A v čem spočívá naše tajemství? Tým vysoce kvalifikovaných pracovníků, se předem promyšlenými kroky uchází oklienta, ve snaze pochopit avcítit se do jeho požadavků, praktických aestetických představ apocitů. Dají mu na výběr širokou paletu stavebních pozemků vklientem požadované lokalitě – jeho výber je nenucený, intuitivnost při výběru je jemně usměrňována radami zkušených profesionálů. Tímto přístupem směřujeme ke klientově úplné spokojenosti a zaručujeme úspěšnost naší vzájemné spolupráce.

Tešíme se na budoucí spolupráci.
Steelmont Construction a.s.

Map

Über uns

Die Baufirma Steelmont Construction A.G. ist eine namhafte Baufirma mit sophistisierten Lösungen, wobei ein erfahrenes, langjährig konsolidiertes und bewährtes Team der Mitarbeiter bereit ist, alle Anforderungen und Spezifizierungen des Investors zu erfüllen. Unsere Baufirma bietet alles für eine vollständige Bauausführung – wir sind in der Lage flexibel zu reagieren und jegliche Anregungen seitens des Kunden in die Praxis umzusetzen.

Die Firma Steelmont Construction A.G. zählt zu den modernen, sich dynamisch entwickelnden Baufirmen mit einem konsolidierten Kollektiv erfahrener Mitarbeiter und einem Umkreis von leistungsfähigen, extern kooperierenden Fachfirmen. Für eine Baufirma stellt die grundlegende Bedingung die Anstrengung dar, selbst dem anspruchsvollsten Kunden entgegenkommen zu können und diesem ein komplettes Dienstleistungspaket im Bereich der Vorbereitung und Ausführung des Baus zu bieten. Die zeitübergreifende Denkweise unserer Baugesellschaft, die nicht nur in der Bauausführung an sich liegt, sondern in einem bedeutenden Ausmaß auch in der Ausrichtung des Kunden, macht uns zu einem idealen Partner für die Ausführung der Bauten des 21. Jahrhunderts.

Und worin liegt das Geheimnis? Das Team der hoch qualifizierten Mitarbeiter bewirbt sich in langsamen, im Voraus durchdachten Schritten um den Kunden, wobei die Mitarbeiter bemüht sind, den Kunden zu verstehen und sich in seine Anforderungen, praktische und ästhetische Vorstellungen einzufühlen. Es wird ihm eine breite Palette an Baugrundstücken in der durch den Kunden geforderten Lokalität zur Wahl angeboten – seine Wahl ist also ungezwungen. Die intuitive Wahl des Kunden wird durch sanfte Ratschläge der erfahrenen Profis lediglich unterstützt. Durch diese Einstellung wird der Kunde zu seiner vollständigen Zufriedenheit bedient und wir garantieren eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit.
Steelmont Construction a.s.

Map

About us

Steelmont Construction, a.s. is a renowned construction company with sophisticated solutions where an experienced, time-forged and well-proven team of employees is ready to fulfill all an investor’s requirements and specifications. Our construction company offers everything for complete structure erection – we are able to respond flexibly and carry out any customer need.

The company Steelmont Construction a.s. counts itself among state-of-the-art, dynamically evolving construction companies, with a consolidated team of experienced staff and a group of professionally qualified partner companies. For a construction company, this constitutes an essential prerequisite in the effort to satisfy even the most-demanding client and offer him a complex package of services with respect to structure preparation and implementation. The timeless vision of our construction company, which is oriented not only toward structure execution, but also distinctly towards the client, makes us an ideal partner for implementing structures of the 21st century.

And where does the secret reside? A team of high-qualified employees competes for the client through premeditated steps in an attempt to grasp and embrace his requirements, practical and aesthetic notions and feelings. They offer a wide range of building lots in the general location of the client’s interest – selection is unconstrained; the intuitiveness of his decision is to some extent tuned via experienced professional advice. In this manner we strive to achieve the client’s complete satisfaction and thus guarantee the success of our mutual cooperation.

We look forward to future cooperation.
Steelmont Construction a.s.