Aktuality

Aktuality

Nachrichten

News

IKEA Industry Slovakia
08.08.2019

In Trnava for the IKEA Industry Slovakia s.r.o., o.z. Spartan we build the second floor in the hall SO 403.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

CHIYODA
08.08.2019

29.7.2019 For the company Chiyoda, we build the modifications in the hall: increase of the production area, office extension.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

IKEA MALACKY
18.06.2019

04.06.2019 For company IKEA INDUSTRY Slovakia s.r.o. we execute construction of loading docks into storage hall of finished goods.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

Mokošák Final
18.06.2019

31.05.2019 Storage hall for MOKOŠAK PLUS s.r.o. in Trnava was handed over and got final acceptance.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

IKEA Industry
16.04.2019

For company IKEA Industry Slovakia plant SPARTAN in Trnava we execute foundations for 2nd floor in OPDC storage.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

MBD Servis s.r.o.
20.02.2019

18.2.2019 We build 2nd stage of Extension of hall of company MBD Servis s.r.o. in Holíč.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

Mokosak PLUS
03.12.2018

Winter does not matter , we start to build Storage halls for company MOKOSAK PLUS in Trnava.  

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

IKEA Industry
16.10.2018

Construction of the Adjusting model furniture factory for IKEA Industry Slovakia o.z. SPARTAN have been started in a proper way.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

Aquagal s.r.o. Vráble
14.09.2018

Our company has started construction of hall for company Aquagal s.r.o. in Vrable – Metal pallet storage

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

Storage hall of Aquagal s.r.o. in Vrable
03.09.2018

Our company is delivering as turn key contract Storage hall for metal pallets of Aquagal s.r.o. in Vrable.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

IKEA INDUSTRY EN
14.06.2018

12.6.2018 Our company has signed a contract with IKEA INDUSTRY Slovakia s.r.o. OZ Spartan for construction a Hall of shape modifications of furniture.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

KONGSBERG Vráble
31.05.2018

We build shelter from steel structure in lenght 110m between 2 halls for KONGSBERG in Vrable.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

AREA METAL s.r.o. Rovinka, en
10.05.2018

Our company won tender for execution of distribution area of company AREA METAL s.r.o. in Rovinka.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

Reconstruction of canteen
19.03.2018

Reconstruction of canteen in IKEA Components s.r.o. in Malacky is close to finish, we have started final acceptance procedure with Authority.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

IKEA INDUSTRY MALACKY EN
05.12.2017

4.12.2017 Our company won the tender for reconstruction of canteen in plant of IKEA INDUSTRY in Malacky.

Najnovšie

Nejnovější

Neueste

Newest

Naše služby

PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY

Firma Steelmont Construction a.s. patří k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím, perspektivním týmem zkušených pracovníků a širokým okruhem vysoce kvalifikovaných externích spolupracovníků. Tato koncepce představuje základní podmínku při realizaci komplexních služeb v oblasti přípravy a realizace stavby.
Co to znamená v praxi? Podívejme sa na to blíže:

STAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ NA KLÍČ
OCELOVÉ MONTOVANÉ HALY
ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ HALY
REKONSTRUKCE V EXISTUJÍCÍCH HALÁCH A PRŮMYSLOVÝCH AREÁLECH
AUTOSERVISY A SHOWROOMY
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Naše služby

Príprava a realizácia stavby

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím, perspektívnym tímom skúsených pracovníkov a širokým okruhom vysokokvalifikovaných externých spolupracovníkov. Táto koncepcia predstavuje základnú podmienku pri realizácii komplexných služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby.
Čo to znamená v praxi? Pozrime sa na to bližšie:

Stavba priemyselných areálov na kľúč
Oceľové montované haly
Železobetónové montované haly
Rekonštrukcie v existujúcich halách a priemyselných areáloch
Autoservisy a showroomy
Administratívne budovy

Unsere Dienstleistungen

Vorbereitung und Ausführung des Baus

Die Firma Steelmont Construction A.G. zählt zu den entwickelten Baufirmen mit einem stabilen Hintergrund, einem Team an erfahrenen Mitarbeitern und einem weiten Umkreis externer Mitarbeiter mit besten Qualifizierungen. Dieses Konzept stellt die grundlegende Bedingung für die Ausführung der komplexen Dienstleistungen im Bereich der Vorbereitung und Ausführung des Baus dar.
Was bedeutet das in der Praxis? Schauen wir uns das detaillierter an:

Schlüsselfertige Errichtung von Industriestandorten
Montierte Stahlhallen
Montierte Stahlbetonhallen
Sanierung bestehender Hallen und Industriegelände
Autowerkstätten und Showrooms
Verwaltungsgebäude

Our services

Structure Preparation and Execution

Steelmont Construction a.s. is one of the well established construction companies, having a solid background, a perspective team of experienced employees and a wide range of highly-qualified external partners. This set-up constitutes a fundamental condition when rendering complex services in the field of structure preparation and execution.
What does this mean in practice? Let’s take a closer look:

Turnkey construction of industrial sites
Assembled steel halls
Assembled halls from reinforced concrete
Reconstruction of existing halls and industrial sites
Car repair shops and showrooms
Office buildings

O nás

Stavebná firma Steelmont Construction a.s. je renomovanou stavebnou firmou so sofistikovanými riešeniami, kde je skúsený, dlhoročne konsolidovaný a osvedčený tím pracovníkov pripravený plniť všetky požiadavky a špecifikácie investora. Naša stavebná firma ponúka všetko pre kompletnú realizáciu stavby - dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim stavebným firmám s konsolidovaným kolektívom skúsených pracovníkov a okruhom odborne zdatných, externe kooperujúcich firiem. Pre stavebnú spoločnosť to predstavuje základnú podmienku v snahe vyhovieť aj tomu najnáročnejšiemu klientovi a ponúknuť mu komplexný balík služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby. Nadčasové zmýšľanie našej stavebnej spoločnosti, ktoré spočíva v pohľade nielen na samotnú realizáciu stavby, ale vo výraznej miere aj v orientácii na klienta, z nej robí ideálneho partnera pre realizáciu stavieb 21. storočia.

A v čom spočíva jej tajomstvo? Tím vysokokvalifikovaných pracovníkov sa, vopred premyslenými krokmi uchádza o klienta, v snahe pochopiť a vcítiť sa do jeho požiadaviek, praktických a estetických predstáv a pocitov. Dá mu na výber širokú paletu stavebných pozemkov v klientom požadovanej lokalite – jeho výber je nenútený, intuitívnosť pri výbere je jemne usmerňovaná radami skúsených profesionálov. Týmto prístupom smerujeme ku klientovej úplnej spokojnosti a zaručujeme úspešnosť našej vzájomnej spolupráce.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Steelmont Construction a.s.

O nás

Stavební firma Steelmont Construction a.s. je renomovanou stavební firmou se sofistikovanými řešeními, kdy je zkušený, dlouhodobě konsolidovaný a osvědčenýtým pracovníků připraven plnit všechny požadavky a specifikace investora. Naše stavební firma nabízí vše pro kompletní realizaci stavby - dokážeme pružně zareagovat a zrealizovat jakýkoli podnět ze strany zákazníka.

Firma Steelmont Construction a.s. patří k moderním, dynamicky se rozvíjejícím stavebním firmám s konsolidovaným kolektivem zkušených pracovníků a okruhem odborně zdatných, externě spolupracujících firem. Pro stavební společnost to představuje základní podmínku ve snaze vyhovět i tomu nejnáročnějšímu klientovi anabídnout mu komplexní balík služeb v oblastipřípravy a realizace stavby. Nadčasové myšlení naší stavební společnosti, které spočívá vpohledu nejen na samotnou realizaci stavby, ale ve výrazné míře ivorientaci na klienta, zní dělá ideálního partnera pro realizaci staveb 21. století.

A v čem spočívá naše tajemství? Tým vysoce kvalifikovaných pracovníků, se předem promyšlenými kroky uchází oklienta, ve snaze pochopit avcítit se do jeho požadavků, praktických aestetických představ apocitů. Dají mu na výběr širokou paletu stavebních pozemků vklientem požadované lokalitě – jeho výber je nenucený, intuitivnost při výběru je jemně usměrňována radami zkušených profesionálů. Tímto přístupem směřujeme ke klientově úplné spokojenosti a zaručujeme úspěšnost naší vzájemné spolupráce.

Tešíme se na budoucí spolupráci.
Steelmont Construction a.s.

Über uns

Die Baufirma Steelmont Construction A.G. ist eine namhafte Baufirma mit sophistisierten Lösungen, wobei ein erfahrenes, langjährig konsolidiertes und bewährtes Team der Mitarbeiter bereit ist, alle Anforderungen und Spezifizierungen des Investors zu erfüllen. Unsere Baufirma bietet alles für eine vollständige Bauausführung – wir sind in der Lage flexibel zu reagieren und jegliche Anregungen seitens des Kunden in die Praxis umzusetzen.

Die Firma Steelmont Construction A.G. zählt zu den modernen, sich dynamisch entwickelnden Baufirmen mit einem konsolidierten Kollektiv erfahrener Mitarbeiter und einem Umkreis von leistungsfähigen, extern kooperierenden Fachfirmen. Für eine Baufirma stellt die grundlegende Bedingung die Anstrengung dar, selbst dem anspruchsvollsten Kunden entgegenkommen zu können und diesem ein komplettes Dienstleistungspaket im Bereich der Vorbereitung und Ausführung des Baus zu bieten. Die zeitübergreifende Denkweise unserer Baugesellschaft, die nicht nur in der Bauausführung an sich liegt, sondern in einem bedeutenden Ausmaß auch in der Ausrichtung des Kunden, macht uns zu einem idealen Partner für die Ausführung der Bauten des 21. Jahrhunderts.

Und worin liegt das Geheimnis? Das Team der hoch qualifizierten Mitarbeiter bewirbt sich in langsamen, im Voraus durchdachten Schritten um den Kunden, wobei die Mitarbeiter bemüht sind, den Kunden zu verstehen und sich in seine Anforderungen, praktische und ästhetische Vorstellungen einzufühlen. Es wird ihm eine breite Palette an Baugrundstücken in der durch den Kunden geforderten Lokalität zur Wahl angeboten – seine Wahl ist also ungezwungen. Die intuitive Wahl des Kunden wird durch sanfte Ratschläge der erfahrenen Profis lediglich unterstützt. Durch diese Einstellung wird der Kunde zu seiner vollständigen Zufriedenheit bedient und wir garantieren eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit.
Steelmont Construction a.s.

About us

Steelmont Construction, a.s. is a renowned construction company with sophisticated solutions where an experienced, time-forged and well-proven team of employees is ready to fulfill all an investor’s requirements and specifications. Our construction company offers everything for complete structure erection – we are able to respond flexibly and carry out any customer need.

The company Steelmont Construction a.s. counts itself among state-of-the-art, dynamically evolving construction companies, with a consolidated team of experienced staff and a group of professionally qualified partner companies. For a construction company, this constitutes an essential prerequisite in the effort to satisfy even the most-demanding client and offer him a complex package of services with respect to structure preparation and implementation. The timeless vision of our construction company, which is oriented not only toward structure execution, but also distinctly towards the client, makes us an ideal partner for implementing structures of the 21st century.

And where does the secret reside? A team of high-qualified employees competes for the client through premeditated steps in an attempt to grasp and embrace his requirements, practical and aesthetic notions and feelings. They offer a wide range of building lots in the general location of the client’s interest – selection is unconstrained; the intuitiveness of his decision is to some extent tuned via experienced professional advice. In this manner we strive to achieve the client’s complete satisfaction and thus guarantee the success of our mutual cooperation.

We look forward to future cooperation.
Steelmont Construction a.s.